נגישות האתר

תקנון הגרלה – מבצע הגרלות הנערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1997

מבצע הגרלות ללקוחות מצטרפות חדשות/חוזרות/מחדשות מנוי לתשעה חודשים ומעלה בסטודיו סי בע"מ
בהגרלה יזכו שתי לקוחות אשר כל אחת מהן תזכה בפרס:  פרס ראשון זוג כרטיסי טיסה לאמסטרדם . פרס שני סדנת דיאטה של 12 מפגשים בסטודיו סי . פברואר 2019

 1. מבוא:
  • חברת סטודיו סי בע"מ (להלן – סטודיו סי או עורכת ההגרלה) שהינה רשת המפעילה סניפים להתעמלות נשים במקומות שונים ברחבי הארץ עורכת הגרלה, בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1997 וכמפורט להלן בתקנון זה.
  • בהשתתפותך בהגרלה, הנך מסכימה לאמור בתקנון זה ופוטרת את עורכת ההגרלה, ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בהגרלה ו/או בניהולה.
  • ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.
 2. המפקח:
  • בתפקיד מפקח ההגרלה ישמש רואה החשבון שמעון ארליכמן ממשרד רואי חשבון ארליכמן ושות' מרחוב שמעון התרסי 43, תל אביב  טלפון: 03-5462550 (להלן: "המפקח").
 3. תנאי ההשתתפות בהגרלה והרישום:
  • במסגרת מבצע הגרלות זה, תיערך הגרלה אחת אשר ישתתפו בה לקוחות סטודיו סי בע"מ מצטרפות חדשות/חוזרות/מחדשות בלבד ואשר עמדו בכל התנאים המצטברים הבאים:
   • לקוחה חדשה או לקוחה חוזרת או לקוחה מחדשת (להלן – "הלקוחה") הרוכשת מנוי לעיצוב חיטוב שאורכו תשעה חודשים ומעלה (להלן – "המנוי")
   • לקוחה שמלאו לה 18 שנה.
   • הלקוחה חתמה על מסמכי ההתקשרות המקובלים בסטודיו סי בעת רכישת המנוי.
   • הלקוחה מסרה לסטודיו סי בעת רכישת המנוי את פרטיה האישיים: שם מלא, מספר ת.ז, כתובת ומספר טלפון.
   • המנוי נרכש מסטודיו סי, דרך מוקד המכירות וסניפי סטודיו סי בלבד, בתנאים המקובלים בסטודיו סי לרכישת מנוי.
   • המנוי לשימוש אישי של הלקוחה
   • המנוי לפעילות עיצוב וחיטוב בלבד.
   • הלקוחה שילמה את מלוא עלות רכישת המנוי כולל דמי רישום וזאת במועדים ובסכומים האמורים בהסכם ההתקשרות.
   • המנוי אותו רכשה הלקוחה לא בוטל במסגרת 14 יום ממועד רכישתו.
   • הלקוחה נכחה בלפחות 4 שיעורים עד למועד ההגרלה
   • לקוחה חדשה חוזרת ומחדשת הרוכשת   את המנוי במהלך התקופה החל מיום 1 בפברואר 2019 ועד 28 בפברואר 2019.
   • וגם לקוחה מחדשת אשר רכשה מנוי בחודש ינואר 2019 ומתחילה אותו בפברואר 2019 ומנויה הקודם מסתיים בפברואר 2019
  • אך ורק לקוחות המקיימות את כל התנאים האמורים בסעיף 3.1 בכל סעיפיו הקטנים לעיל תהיינה רשאיות להשתתף בהגרלה.
  • לקוחה לא תהיה זכאית בכל מקרה ליותר משובר זכיה אחד.
  • ההגרלה תתבצע בין התאריכים 15 במרץ 2018 ועד 22 במרץ 2018.
  • לא יורשו להשתתף בהגרלה: עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, בעליהם ועובדיהם של סטודיו סי, ובני משפחותיהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
  • עורכת ההגרלה רשאית בכל עת, להפסיק את ההשתתפות בהגרלה ו/או לבטלה – כולה או חלקה וכן לשנות את תנאיה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הקשור אליה, וכן לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי שייערך בתקנון יחול על המשתתפת בהגרלה, והמשתתפות מוזמנות לשוב ולעיין בתקנון מעת לעת.
  • עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפותו של כל אדם ו/או גורם בהגרלה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, לרבות אי מילוי נכון ו/או מלא של הפרטים אותם נדרשת משתתפת לרשום ו/או אי אישור התקנון ו/או אי קליטת הנתונים כולם או חלקם מכל סיבה שהיא.
 1. ההגרלה והזוכות בהגרלה:
  • לאחר תום מבצע ההגרלה תיערך הגרלה לעיל, בין התאריכים 15 מרץ 2019 ועד 22 במרץ 2019 במשרדי עורכת ההגרלה ברחוב בן גוריון 20 בגבעת שמואל בנוכחותו ובפיקוחו של המפקח רו"ח ארליכמן שמעון.
  • עורכת ההגרלה תעביר אל מפקח ההגרלה רשימה מרוכזת של המשתתפות בהגרלה אשר עמדו בתנאים האמורים בסעיף 3.1 לעיל ואת פרטיהן כפי שמסרו לה הלקוחה בהודעת ההמלצה על הלקוחה החדשה והלקוחה החדשה בעת רכישת המנוי. הפרטים שיועברו אל המפקח יכללו שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון , כאשר כל לקוחה חדשה/חוזרת/מחדשות תקבל מספר עוקב החל מהספרה 1, כן תעביר עורכת ההגרלה למפקח דוחות מחשב אודות הפרטים הנדרשים כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
  • המפקח יערוך בדיקה מדגמית כי קיימת התאמה בין הרשימות לבין דוחות המחשב לעיל.
  • המפקח יבצע באמצעות תכנת האקסל "הפקת מספר אקראי" בתחום שבין 1 לבין המספר האחרון שברשימה המרכזת. המספר הראשון האקראי שיופק יזכה את מי שעל פי הרשימה המרוכזת רשום לצד אותו מספר בפרס השובר הראשון טיסה זוגית הלוך וחזור לאמסטרדם, לפי תנאי תקנון זה נספח א'1 המצ"ב. המספר השני האקראי שיופק יזכה את מי שעל פי הרשימה המרכזת רשום לצד אותו מספר בפרס השובר השני סדנת דיאטה של 12 מפגשים בסטודיו סי , לפי תנאי נספח 2א' המצ"ב כאמור בתקנון זה.
  • תוצאות ההגרלות כפי שאושרו על ידי המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תהיינה סופיות מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  • שתי הזוכות בהגרלה הינן המשתתפות באותה ההגרלה, אשר עמדו בתנאי ההשתתפות בתקנון זה ועלו בגורל בהגרלה.
  • למפקח ההגרלה תהיה זכות בלעדית להכריע בכל מקרה של מחלוקת לרבות בדבר פסילת ההשתתפות בהגרלה, קיום תנאי התקנון וכיוב'. החלטת המפקח תהיה סופית.
  • למפקח ההגרלה תהיה הסמכות להכשיר סטייה קלה מהוראות התקנון ותכנית ההגרלה מתוך מטרה להגשים את מטרתה.
 2. פרס ההגרלה והזכייה בפרס:
  • בהגרלה תיבחרנה 2 זוכות, שהן לקוחות חדשות/חוזרות/מחדשות, אשר כל אחת מהן תזכה בפרס.
  • הפרס לזוכה הראשונה הינו כרטיס טיסה זוגי לאמסטרדם. הפרס לזוכה השנייה הינו סדנת דיאטה של 12 מפגשים בסטודיו סי. מימוש הפרסים בהתאם למפורט בסעיפים 5.3 – 5.6 להלן באחריות חברת התעופה ובהתאם לתנאי כרטיס הטיסה.
  • מימוש הפרס בכפוף לתנאי ההזמנה וביטול של חברות התעופה כפי שמופיעים באתרי חברת אלו.
  • מימוש הפרס יהיה החל מיום 01.04.2019 ועד ליום 30.09.2019 לא כולל בחגים יהודים ובחגים נוצרים ועל פי שיקולי תפוסה של חברת התעופה ועל בסיס מקום פנוי ועל פי יתר התנאים שיהיו נקובים בכרטיס הטיסה.
  • הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה ו/או להמחאה ו/או למכירה לאחר.
  • הפרס אינו ניתן למימוש מעבר למועד המצוין בסעיף 5.4 לעיל.
  • הודעה לכל אחת מהזוכות אודות הזכייה בפרס תימסר בשיחת טלפון על ידי נציגת סטודיו סי ותשלח בדואר אלקטרוני ו/או כתובת מגורים אותה תמסור הלקוחה במהלך שיחת הטלפון. כל זאת בהתאם לפרטים שמילאה בטופס ההרשמה להגרלה.
  • שמן של הזוכות יפורסם באתר חברת סטודיו סי בע"מ עד חודש מתום מבצע ההגרלה.
  • תוצאות ההגרלה יפורסמו בעיתון יומי.
  • יובהר שלא תתקבל טענת זוכה כי לא קיבלה את ההודעה על הזכייה, זאת בתנאי שעורכת ההגרלה הציגה אישור כי ההודעה נשלחה בדואר רשום לכתובת שנמסרה על ידי הלקוחה בעת קבלת ההודעה על הזכייה וכן אישור על פרסום בעיתון יומי
  • הזכות למימוש הפרס תוענק לזוכה בתנאי שעמדה בתנאי תקנון ההגרלה, הזדהתה בפני עורכת ההגרלה וחתמה על טופס הודעת הזכייה, נספח א'1 או א'2, בהתאם לזכייה באמצעות תעודת זהות ומסרה לזוכה את כל פרטיה האישיים תוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה בדואר רשום או מיום הפרסום בעיתון לפי המאוחר
  • ככל שהזוכה לא תשתף פעולה עם עורכת ההגרלה, כלומר לא יינתן מענה בשום אמצעי התקשרות שמסרה בטופס ההרשמה להגרלה או/ו בהסכם ההתקשרות עם סטודיו סי, תהיה עורכת ההגרלה רשאית אך לא חייבת להפקיע את זכאות הזוכה בפרס, ולהגריל בשנית זוכה חדשה. לצורך הגרלת זוכה חדשה יערך התהליך האמור בסעיף 4.4 לעיל פעם נוספת בתוך 15 ימים מיום שתשלח לזוכה הודעה שפקעה זכותה למימוש הפרס. מועדי מימוש הפרס יוותרו ללא כל שינוי.
  • לשם הזמנת כרטיסי הטיסה עליה להעביר את טופס הודעת הזכייה המקורי למזכירות סטודיו סי לכתובת בן גוריון 20, גבעת שמואל וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת השובר. כן יהיה על הזוכה חובה ליצור קשר עם משרדי חברת סטודיו סי בע"מ בטל' 03-7378240 ובמייל sec@studioc.co.il, לציין כי ברשותה שובר זכייה ולתאם את כל הנדרש למימוש השובר בתנאים ובמועדים האמורים בשובר על בסיס מקום פנוי, זהות הנוסעים וכיוב'. ככל שהזוכה לא תעשה כן ובמועדים האמורים לעיל, תחשב כמוותרת על הזכייה ועורכת ההגרלה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהדבר יחייב אותה לעשות כן, לקיים הגרלה נוספת, באותם תנאים.
  • לזוכה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי סטודיו סי בגין טיב הפרס ו/או אי קבלתם ו/או איכות הנופש ו/או כל פרט אחר הכלול בפרס באשר למועד אספקתם או כל עניין אחר הקשור בהגרלה ו/או בפרס.
  • תשלום נוסף – כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ו/או מימושו ו/או דמי ביטול שידרשו על ידי חברות התעופה לאחר ביצוע הזמנת כרטיסי הטיסה ישולם על ידי הזוכה.
 1. עורכת ההגרלה תהייה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, לשנות ו/או להחליף את הפרס בפרס אחר בשווי דומה ו/או לשנות את מועדי מימוש הפרס ו/או לבטלו. מובהר, כי זכות זו אינה מוענקת לזוכה והיא לא תהיה רשאית לדרוש במקום הפרס כסף או שווה ערך כסף או תמורה אחרת.
 2. הפרטים האישיים אותם תמסור כל משתתפת במסגרת הודעת ההמלצה ישמרו אצל עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה יהיו רשאים לעשות בהם שימוש לצורך ניהול הגרלה כאמור בתקנון, לרבות לצורך משלוח הודעות פרסומיות בדואר אלקטרוני, במסרונים ובפקס. בהשתתפה בהגרלה, המשתתפת מסכימה לכך.
 3. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לפרסם את שמה, תמונתה ופרטים נוספים של הזוכה בהגרלה באופן ובמועדים שייקבעו על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה מובהר שההסכמה לפרסום מהווה תנאי לקבלת הפרס.
 4. כללי
  • עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפות בהגרלה ו/או הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה, ניהולה, תוצאותיה, הפרס שיוענק במסגרתה (ככל שיינתן) ו/או כל הכרוך בכך.
  • ההשתתפות בהגרלה על כל הכרוך בה הנה באחריותו הבלעדית של המשתתפת בהגרלה.
  • עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על טיבו של הפרס ותוכנו ו/או תקלות במימוש הפרס ו/או אספקתו ו/או תקלות אחרות ככל שתהיינה בקשר לפרס, מימושו ולהגרלה.
  • מובהר, כי הפרס הינו שובר לקבלת טיסה זוגית, הזוכה אחראית לכל סידור ו/או הוצאה אחרים, לרבות בקשר למימוש הפרס, הוצאות הכרוכות בנסיעה, מלון, מזון וכיו"ב.
  • תנאי חברת התעופה יחייבו לכל דבר ועניין את הזוכה ולא תחול על עורכת ההגרלה ו/או על כל מי מטעמה כל אחריות בקשר לכך, לרבות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של הזוכה כנגד חברת התעופה.
  • למשתתפות ההגרלה ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי בקשר להגרלה, לפרס, לתקנון זה ו/או לכל דבר אחר הכרוך בהם.
  • מובהר בזאת כי האמור בתקנון בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך.
  • המשתתפת בהגרלה היא האחראית הבלעדית להתעדכן בתנאי ההגרלה, תקנון זה, ו/או בשינויים שיערכו בהם. השתתפות בהגרלה מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.
  • במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין איזה מנספחיו ו/או הוראה אחרת תחול ההוראה המיטיבה עם עורכת ההגרלה ובכל מקרה על פי החלטתה הבלעדית של עורכת ההגרלה.
 5. עותקים מהתקנון מצויים במשרדי המפקח ועורכת ההגרלה וכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

 

נספח א' 1– דוגמת טופס הודעת זכיה בפרס הראשון – ניתן לשימוש רק במקור לאחר הדפסת הפרטים  

תאריך:______________

לכבוד,

שם מלא: ____________,
ת.ז. ________________
כתובת: _____________
טלפון: _____________

 

_________ היקרה,

הנדון: הודעת זכיה בפרס ראשון טיסה זוגית לאמסטרדם

אנו שמחים לבשר כי זכית בהגרלת לקוחות מצטרפות חדשות/חוזרות/מחדשות מנוי בפרס הראשון בזוג כרטיסי טיסה הלוך ושוב לאמסטרדם

להלן תנאי מימוש הפרס:

 1. מימוש המתנה יהיה החל מיום 01.04.2019 ועד ליום 30.09.2019 למעט חגים יהודים נוצרים ועל פי שיקולי תפוסה ועל בסיס מקום פנוי.
 2. הפרס אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להמחאה ו/או למכירה לאחר.
 3. הפרס אינו ניתן למימוש מעבר למועד המצוין.
 4. הנך מתבקשת ליצור קשר עם משרדי חברת סטודיו סי בע"מ בטלפון 03-7378240 או במיילsec@studioc.co.il .
 5. מימוש המתנה בכפוף לתנאי ההזמנה והביטול של חברת אל על בע"מ כפי שמופיע בתקנון החברה שבאתרי אל על. לשם הזמנת כרטיסי הטיסה עליה להעביר את הודעת הזכייה המקורית למשרדי סטודיו סי בע"מ לכתובת בן גוריון 20, גבעת שמואל וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת השובר. כן יהיה על הזוכה חובה ליצור קשר עם משרדי חברת סטודיו סי בע"מ בטלפון 03-7378240 או במיילsec@studioc.co.il ., לציין כי ברשותה הודעת  זכייה מקורית ולתאם את כל הנדרש למימוש הפרס בתנאים ובמועדים האמורים בתקנון זה ובכרטיס הטיסה על בסיס מקום פנוי, זהות הנוסעים וכיוב'
 6. המבצע בכפוף לתקנון.
 7. סטודיו סי אינה אחראית למהות ההטבה.

 (ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1997)

 

נספח א' 2– דוגמת טופס הודעת זכיה בפרס השני- ניתן לשימוש רק במקור לאחר הדפסת הפרטים 

תאריך:______________

לכבוד,

שם מלא: ____________,
ת.ז. ________________
כתובת: _____________
טלפון: _____________

 

_________ היקרה,

 

הנדון: הודעת זכיה בפרס שני סדנת דיאטה של 12 מפגשים  בסטודיו סי

אנו שמחים לבשר כי זכית בהגרלת לקוחות מצטרפות חדשות/חוזרות/מחדשות מנוי בפרס השני בסדנת דיאטה של 12 מפגשים  בסטודיו סי.

 1. להלן תנא. מימוש החצי שנה חינם, יתווסף בסיום המנוי הקיים. ויהיה בתוקף במהלך של 9 חודשים.
 1. הפרס אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להמחאה ו/או למכירה לאחר.
 2. הפרס אינו ניתן למימוש מעבר למועד המצוין.
 3. הנך מתבקשת ליצור קשר עם משרדי חברת סטודיו סי בע"מ בטלפון 03-7378240 או במיילsec@studioc.co.il .
 4. המבצע בכפוף לתקנון.

(ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1997)

 

נספח ב' 1 – אישור קבלת הודעת הזכייה בפרס שובר הזוכה הראשונה בהגרלה.

לכבוד סטודיו סי בע"מ- עורכת ההגרלה.

אני הח"מ, מצהירה ומאשרת כי:

 1. במסגרת מבצע שערכה סטודיו סי בע"מ, קיבלתי את הודעת הזכייה בפרס זוג כרטיסי טיסה הלוך ושוב לאמסטרדם.
 2. בחתימתי על מסמך זה, הנני מאשרת כי קיבלתי לידי את הפרס ואין לי כל טענות כלפי עורכת ההגרלה או מי מטעמה, בגין התקנון ו/או הודעת הזכיה ו/או הפרס ו/או כרטיס הטיסה, טיבם או איכותם.
 3. אני מצהירה בזאת כי השתתפותי במבצע הגרלה, נעשתה בהסכמתי המלאה.
 4. קראתי את תקנון ההגרלה ונספחיו וידועים לי תנאי ההגרלה והמבצע והיקף הפרס ואופן מימושו ואני מסכימה לתנאים אלו.
 5. אני מסכימה לפרסום פרטיי שמי ותמונתי כזוכה בהגרלה ובפרס.
 6. אני מצהירה ומאשרת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת ההגרלה או מי מטעמה, בקשר לזכייתי או בקשר להגרלה ו/ו בקשר להודעת הזכייה ו/או בקשר לפרס ו/או בקשר לכל עניין אחר הנוגע להגרלה.
 7. הנני מצהירה כי מלאו לי 18 שנים וכי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד/ת עורך ההגרלה ו/או של המפקח ו/או מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
 1. אני מסכימה כי הפרטים האישיים אותם מסרתי לסטודיו סי במסגרת הודעת ההמלצה ובמסגרת רכישת המנוי  ישמרו אצל סטודיו סי וכל מי מטעמה וכי סטודיו סי תהיה רשאית לעשות בהם שימוש לצורך ניהול הגרלה כאמור בתקנון, וכן לצורך משלוח אלי של הודעות פרסומיות בדואר אלקטרוני, במסרונים ובפקס.

שם הזוכה: __________________ מס' ת.ז.: ________________

כתובת: ____________________________________________

טלפון: ____________________ נייד: ____________________

חתימה: __________________ תאריך: __________________

 

(ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977)


נספח ב' 2 – אישור קבלת פרס שובר הזוכה השנייה בהגרלה.

לכבוד סטודיו סי בע"מ- עורכת ההגרלה.

אני הח"מ, מצהירה ומאשרת כי:

 1. במסגרת מבצע שערכה סטודיו סי בע"מ, קיבלתי את הודעת הזכייה בפרס מנוי של סדנת דיאטה של 12 מפגשים בסטודיו סי.
 2. בחתימתי על מסמך זה, הנני מאשרת כי קיבלתי לידי את הפרס ואין לי כל טענות כלפי עורכת ההגרלה או מי מטעמה, בגין התקנון ו/או השובר ו/או הפרס, טיבם או איכותם.
 3. אני מצהירה בזאת כי השתתפותי במבצע הגרלה, נעשתה בהסכמתי המלאה.
 4. קראתי את תקנון ההגרלה והודעת הזכייה וידועים לי תנאי ההגרלה והמבצע והיקף הפרס ואופן מימושו ואני מסכימה לתנאים אלו.
 5. אני מסכימה לפרסום פרטיי שמי ותמונתי כזוכה בהגרלה ובפרס.
 6. אני מצהירה ומאשרת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת ההגרלה או מי מטעמה, בקשר לזכייתי או בקשר להגרלה ו/ו בקשר להודעת הזכיה ו/או בקשר לפרס ו/או בקשר לכל עניין אחר הנוגע להגרלה.
 7. הנני מצהירה כי מלאו לי 18 שנים וכי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד/ת עורך ההגרלה ו/או של המפקח ו/או מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
 1. אני מסכימה כי הפרטים האישיים אותם מסרתי לסטודיו סי במסגרת הודעת ההמלצה ובמסגרת רכישת המנוי  ישמרו אצל סטודיו סי וכל מי מטעמה וכי סטודיו סי תהיה רשאית לעשות בהם שימוש לצורך ניהול הגרלה כאמור בתקנון, וכן לצורך משלוח אלי של הודעות פרסומיות בדואר אלקטרוני, במסרונים ובפקס.
 2. מימוש החצי שנה חינם, יתווסף בסיום המנוי הקיים. ויהיה  בתוקף במהלך  של 9 חודשים.

 

שם הזוכה: __________________ מס' ת.ז.: ________________

כתובת: ____________________________________________

טלפון: ____________________ נייד: ____________________

חתימה: __________________ תאריך: __________________

(ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977)

להרשמה